’t Anker Hollandscheveld

ANBI

Algemeen nut beogende instellingen

 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn instellingen die gebruik kunnen maken van bepaalde belastingvoordelen zoals bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
’t Anker is erkend als ANBI.

Naam: Stichting Beheer Multifunctioneel centrum ‘t Anker (Hierna genoemd: Dorpscentrum ’t Anker)

Fiscaal nummer 8504 74 565

KVK-nummer 52503526

Adres: Otto Zomerweg 1 7913 AE Hollandscheveld

Telefoon: 0528 854378

E-mail: ankeraanmeldingen@gmail.com 

Beleidsplan Dorpscentrum ’t Anker te Hollandscheveld

1.Inleiding
Het dorpscentrum ’t Anker is eigendom van de gemeente Hoogeveen.
Het beheer van het dorpscentrum was sedert vele jaren tot 2009 in handen van een stichting.
Bij gebrek aan vrijwilligers waren er nog maar weinig activiteiten.
Het stichtingsbestuur is met ingang van 1 februari 2009 gestopt met het beheer.
In 2009 dreigde sluiting van dorpscentrum ’t Anker.
De Vereniging Hollandscheveld Plaatselijk Belang hield een enquête onder de inwoners om de behoefte te peilen.
De uitslag was dat 98% van de inwoners van Hollandscheveld ’t Anker wilde behouden.
Ook bleek dat een behoorlijk aantal inwoners zich hiervoor wilde inzetten.
Overleg tussen de Vereniging Hollandscheveld Plaatselijk Belang en de gemeente over een verbouwing volgde.
De start van het overleg in 2010 was moeizaam en weinig constructief.
Gaandeweg werd het overleg constructiever en in 2011 werd overeenstemming bereikt over een verbouwingsplan.
Toen de medewerking van de gemeente vaststond, heeft de Vereniging Hollandscheveld Plaatselijk Belang in het voorjaar van 2011 een nieuwe beheerstichting opgericht.
Het bestuur van deze nieuwe stichting heeft de uitvoering van het verbouwingsplan van de Vereniging Hollandscheveld Plaatselijk Belang overgenomen.
In samenwerking met de gemeente is een prachtig gerenoveerd dorpscentrum tot stand gebracht.
Op 1 juni 2012 heeft wethouder Ton Bargeman het dorpscentrum officieel heropend.
De echte winst is echter, dat in het van oudsher nogal sterk verzuilde dorp, met zijn rond de 4000 inwoners, nu eindelijk een dorpscentrum staat waar de inwoners voor diverse
activiteiten vlot naar toegaan, welke levensovertuiging men ook heeft.
Een ware doorbraak!
De vrijwilligers hebben hiervoor het goede voorbeeld gegeven.
Zij zijn met elkaar een mooie afspiegeling van de bevolking.

2.Missie
Het streven van het bestuur is gericht op bevordering van de sociale
samenhang en bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp.
Zij ziet het dorpscentrum hierbij als een belangrijk onderdeel van de sociale
infrastructuur.

3.Doelstelling
De stichting heeft op grond van haar statuten tot doel het beheren en exploiteren van
Dorpscentrum ‘t Anker, gevestigd te Hollandscheveld. De stichting stelt zich daarbij tot
doel een multifunctionele accommodatie te bieden voor activiteiten in het dorp Hollandscheveld
die gericht zijn op:

-Ontmoeting en ontspanning

-Vorming en educatie

-Cultuur- en creativiteitsbevordering

4.Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
a.Door het beschikbaar stellen van accommodatie
b.Door het organiseren van activiteiten

a.Het beschikbaar stellen van accommodatie:

-Aan alle verenigingen en organisaties in Hollandscheveld, voor zowel hun
bestuurs- en ledenvergaderingen als voor andere bijeenkomsten en activiteiten.

-Voor activiteiten van dienstverlenende instellingen.

-Voor voorlichting- en informatiebijeenkomsten gericht op het dorp
Hollandscheveld en zijn inwoners.

 

b.Het organiseren van activiteiten.
De navolgende groepen hebben voor hun eigen
activiteiten hun vaste onderkomen in het dorpscentrum:

-Biljartclub

-Sjoelclub

-Hobbyclub

-Volksdansen

-Koersbal

-Spelmiddag

-Gezelligheidskoor De Schorremorries

-Rockband Buttbugs

-Popkoor Fields of Fun

-Linedance

-Twee kerkgenootschappen

-Fotoclub Het Flitsende Volk

-Leesclub

 Nieuwe activiteiten
Het bestuur prijst zich heel gelukkig dat er een Evenementencommissie ingesteld
kon worden die uit 9 enthousiaste mensen bestaat. De Evenementencommissie is direct na de
heropening van ’t Anker op 1 juni 2012 voortvarend van start gegaan. Zij stelt elk jaar een activiteitenboekje samen.
Alle activiteiten passen binnen de missie en doelstelling van het dorpscentrum. Het zijn activiteiten voor jeugd, jongeren en volwassenen
zoals cursussen, workshops e.d. op allerlei terrein.

Behalve cursussen en workshops wil het bestuur ook dat ’t Anker zich
gaat manifesteren als organisator van o.a.:

-Muzikale avonden voor een breed publiek

-Bijeenkomsten over natuureducatie

-Knutselmiddagen voor de jeugd

-Wandel- en fietstochten

-Zondagmiddagen met muziek voor iedereen die zich verveelt. Gratis entree. 

 5.Beheer en exploitatie
Het dorpscentrum wordt gerund door vrijwilligers en is niet commercieel van opzet,
in beginsel volstaat een sluitende exploitatiebegroting. Het dorpscentrum is op werkdagen
geopend van 09.30 uur tot 16.30 uur en van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Ingeval van activiteiten is het dorpscentrum ook in de weekends open.

Organisatie van het beheer

Het bestuur bestaat uit 9 leden en draagt zorg voor:

-Agendabeheer en coördinatie van de bezetting van de ruimtes en de inrichting hiervan

-Voorraadbeheer

-Coördinatie van de vrijwilligers

-Financiële beheer

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Jan de Vries, voorzitter (a.i.)

Joke Doorn, secretaris

Robert Hummel, penningmeester

Albert Lok, bestuurslid

Jan Stevens, bestuurslid

 

De bestuursleden en alle andere vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden volkomen pro deo. 

 

De vrijwilligers in de keuken omvat een groep van 40 medewerkers en zij:

-Voorzien de aanwezigen indien gewenst van koffie, thee en andere consumpties.

-Houden toezicht op een ordentelijk verloop van de activiteiten die in het dorpscentrum plaatsvinden tijdens de uren die ze dienst hebben

-Verzorgen op dinsdagen en donderdagen het ruilen van boeken

Voor zover nodig en mogelijk houden ze de dagelijkse interieurverzorging bij van de ruimtes, incl. het schoonhouden van de toiletten.

De vrijwilligers hebben dienst volgens een vast rooster.

De ‘vaste gebruikersgroepen’ die vermeld staan onder 4b hebben de zorg voor de periodieke grote schoonmaakbeurten, inclusief het tuinonderhoud op zich genomen.

Tegenover het schoonmaken en het tuinonderhoud door de ‘vaste gebruikersgroepen’ staat dat deze groepen zijn vrijgesteld van het betalen van zaalhuur.

 

Financiële exploitatie

De opbrengsten van het dorpscentrum bestaan uit:

-Opbrengsten van zaalhuur

-Opbrengsten van keukenverkoop

-Bijdragen van deelnemers aan cursussen, workshops e.d.

-Entreegelden voor optredens e.d.

-Donateursgelden

 

De uitgaven van het dorpscentrum bestaan uit:

Vaste lasten:

-Gas, water en licht

-Onroerend goed belasting

-Reinigingsrechten

-Zuiveringsrechten

-Premie verzekering inboedel

-Bijdrage aan Ziggo voor telefoon/televisie/internet

-Heffing Buma Stemra

 

 Variabele lasten:

-Klein onderhoud en reparaties aan het gebouw

-Onderhoud en indien nodig vervanging van apparatuur

-Kosten inhuren van docenten e.d.

6.Capaciteit en bezetting

Capaciteit

Het dorpscentrum beschikt over de navolgende vertrekken: 

Naam vertrek

Oppervlakte

Maximale bezetting

Ontmoetingsruimte

120 m²

45 personen

Het Lokaal

46 m²

20 personen

De Punt

50 m²

20 personen

Vergaderkamer

19 m²

9 personen

Grote zaal

195 m²

120 personen

Bovenzaal

69 m²

20 personen

TOTAAL

499 m²

234 personen

Bezetting
In de ontmoetingsruimte vinden in beginsel geen georganiseerde activiteiten plaats.
Deze ruimte wordt benut voor de komende en gaande man en vrouw en voor de deelnemers
aan activiteiten in de pauzes en na afloop van de activiteiten om met elkaar nog even gezellig
na te praten.

In de overige vijf vertrekken vinden de activiteiten plaats.

 

Maximaal mogelijke bezettingsgraad
Bij de berekening van de bezettingsgraad wordt als uitgangspunt genomen, dat het dorpscentrum
in beginsel geopend is van maandag tot en met vrijdag.

5 dagen per week is 15 dagdelen à 2 uur is 30 uren per week. Op jaarbasis 1560 uur.

5 vertrekken à 1560 uren is 7800 uren maximaal haalbare bezetting in het dorpscentrum.

 

7.Bibliotheek

De bibliotheek in het Anker krijgt tweemaal per jaar een nieuwe collectie van de bibliotheek in Hoogeveen.

Volwassenen kunnen één keer per week boeken lenen in ’t Anker.
Leden van de bibliotheek kunnen gratis gebruik maken van deze nieuwe dienst.
Mensen die geen lid zijn van de bibliotheek betalen € 0,50 per geleend boek.

De openingstijden van het uitleenpunt in ’t Anker zijn:
Dinsdag: 10.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 15.30 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur
Uitleentermijn: 3 weken.
Verlengen mogelijk.

Vrijwilligers van het dorpscentrum verzorgen de uitlening in ‘t Anker.

8.Voldoening en waardering
Het bestuur stelt met voldoening vast dat het aantal bezoekers en de bezettingsgraad van het dorpscentrum in het 1e jaar na de heropening op 1 juni 2012 sterk zijn toegenomen.
Veel waardering heeft het bestuur voor al die vrijwilligers die dit volkomen belangeloos mogelijk hebben gemaakt. Het is hartverwarmend om te zien hoe enthousiast de Evenementencommissie allerlei activiteiten voor jong en oud organiseert en hoeveel mensen hieraan deelnemen. Ook zonder al die andere vrijwilligers die de catering verzorgen en het gebouw schoonhouden hadden we dit mooie resultaat nooit kunnen bereiken.

9.Een bruisend centrum
Het bruist in het dorpscentrum van de activiteiten. Op veel avonden is het dan ook woekeren met de beschikbare ruimtes. Het is dan passen en meten om iedereen toch nog te kunnen herbergen. Dorpscentrum ’t Anker is op die avonden te klein voor Hollandscheveld.

10.Wordt droom werkelijkheid?
Het is dan ook niet zo vreemd, dat het bestuur en zeker ook de Evenementencommissie dromen van een uitbreiding van ’t Anker. Hopelijk wordt deze droom werkelijkheid, want anders gaan we elkaar in de weg zitten en moet het aantal activiteiten worden ingeperkt.
Nu blijkt, dat er in Hollandscheveld zo’n grote inzet is van vrijwilligers en er onder de inwoners van het dorp zoveel belangstelling bestaat voor de activiteiten, zou dit heel jammer zijn.
Het bestuur is er van overtuigd, dat het dorpscentrum flink bijdraagt aan de zo broodnodige samenhorigheid in de samenleving, ook in een dorp als Hollandscheveld.

11. Dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt 
Nu het rijksoverheidsbeleid gericht is op een participerende samenleving,
waarin een beroep wordt gedaan op meer onderlinge solidariteit en burgerkracht,
is het noodzakelijk dat voor de uitvoering hiervan wel de faciliteiten aanwezig zijn.
Als uitvloeisel van dit rijksbeleid stelt de gemeente dat primair wordt ingezet op algemene voorzieningen om te zorgen dat men bij het ouder worden of in geval van een handicap langer zelfstandig kan blijven wonen zonder te vereenzamen. Inloopochtenden, maar ook al die activiteiten die nu al in ’t Anker plaatsvinden, kunnen hieraan bijdragen, indachtig onze missie: bevordering van de sociale samenhang en bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp; het dorpscentrum als een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur.

Sinds de oprichting van de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt op 23 december 2014, houdt
de dorpsregisseur Jacomijn de Jong op maandag (hele dag), dinsdagavond, woensdagochtend en donderdagochtend
zitting in ’t Anker.

Het bestuur van dorpscentrum ’t Anker.